Juny 2018 #53
Assessor

Quins tràmits cal fer quan es ven un habitatge

Al moment de formalitzar la compravenda d’un habitatge és important tenir en compte una sèrie de tràmits perquè el procés es desenvolupi de manera rigorosa.

A l’hora de realitzar la transacció d’un habitatge, el venedor ha de disposar de tota la informació jurídica i documentació de l’immoble en regla. Aquestes dades són indispensables per formalitzar la compravenda davant notari. No obstant això, hi ha altres qüestions relacionades amb el procés de formalització que el venedor i el comprador han de conèixer.

Informació i documentació de l’immoble
El venedor necessita, en primer lloc, el títol de la propietat que li acredita com a propietari de l’immoble. També una còpia de l’escriptura notarial de l’habitatge. En segon lloc, el venedor ha de disposar de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI) per traspassar aquest impost al comprador, qui haurà d’abonar-ho a l’any següent que es formalitzi la compravenda. El venedor també ha de tenir del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, un document que aporta informació sobre les característiques energètiques de l’immoble i que certifica el grau de consum energètic de l’immoble. En algunes comunitats autònomes com per exemple Catalunya, el venedor ha de presentar la cèdula d’habitabilitat per garantir que l’immoble és apte per ser habitat per persones. A vegades també se sol·licita una còpia dels estatuts de la comunitat per informar el comprador de les normes de convivència que regeixen la comunitat de veïns.

De forma opcional, el venedor pot aportar una nota simple de l’habitatge expedit pel Registre de la Propietat per informar el comprador de la situació jurídica de l’habitatge. D’aquesta manera, es verifica la titularitat de l’immoble i informa de l’existència o no de possibles càrregues o gravàmens associats a l’immoble. El comprador també pot sol·licitar la nota simple directament al Registre al·ludint a l’interès de comprar l’habitatge.

Dades personals
El venedor i el comprador han de poder acreditar-se al moment de formalitzar la compravenda i disposar de la seva documentació (DNI, NIF o passaport) en vigor perquè el notari la comprovarà i reflectirà en qualsevol document jurídic que redacti. En el cas que la compravenda s’efectuï mitjançant una persona apoderada ha de ser aquesta qui presenti el seu document d’identitat i un document de cessió de poders per formalitzar la compravenda.

Contracte d’arres
Abans de formalitzar la compravenda de l’habitatge i com a garantia de compliment per ambdues parts, es pot realitzar un contracte d’arres que compromet tant al comprador a comprar l’habitatge com al venedor a vendre-la en un termini de temps concret i sota unes condicions pactades per les dues parts. En aquests casos, el comprador sol avançar una quantitat de diners com a garantia d’aquest acord.

Escriptura pública
Una vegada efectuades les arres -si n’hi hagués- s’ha d’acudir a un notari per signar l’escriptura pública de l’habitatge. Aquest pas és necessari per poder inscriure l’acord de compravenda en el Registre de la Propietat, un tràmit que el notari valida legalment.

El notari és responsable de llegir el text de l’escriptura i explicar-ho al comprador i venedor. També s’encarrega de revisar i verificar que tota la documentació presentada és vàlida. El notari comprova que no existeixin càrregues sobre l’habitatge i llegeix els apartats referents a la distribució de les despeses entre la part compradora i venedora, així com les clàusules de la hipoteca si s’ha recorregut a finançament.

Pagament de despeses i impostos
Després de la signatura de l’escriptura davant notari arriba el moment d’abonar els imports corresponents a les despeses i impostos associats a una compravenda. Els desemborsaments que ha de satisfer el venedor són: l’impost de plusvàlua municipal, l’impost sobre béns immobles de l’any en curs, les despeses de cancel·lació d’hipoteca –si n’hi ha– en el Registre de la Propietat perquè l’habitatge quedi lliure de càrregues, la declaració del guany en la renda de l’any següent i els honoraris de l’agència si s’ha realitzat la venda amb un intermediari.

El comprador, per la seva banda, ha de satisfer les despeses de notaria, la inscripció de l’escriptura en el Registre de la Propietat, l’impost dels actes jurídics documentats per formalitzar la compravenda, les despeses de gestoria i el canvi de titularitat dels subministraments. El comprador també ha d’abonar l’impost sobre les transmissions patrimonials si la casa és de segona mà o l’IVA si l’habitatge és de nova construcció.

Notícies relacionades

Quina documentació es necessita per vendre una casa

Quines són les despeses i els impostos associats a la compravenda d’un habitatge?

Què has de valorar si et planteges vendre un habitatge

Beneficis de vendre una casa amb un assessor personal

Solvia t’ajuda a vendre millor la teva casa

<< tornar