Avís legal

Informació Legal

Informació general

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del portal www.solvia.es les dades d´informació general següents:

1- El domini www.solvia.es conté el portal creat i mantingut per la companyia Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U (a partir d’ara, Solvia). Aquesta entitat és la propietària dels seus continguts.
2- Solvia el seu objecte social és la prestació de serveis de la informació i intermediació immobiliària en l’àmbit nacional i internacional. El domicili social és al Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 d’Alacant (Espanya).3- Solvia té el NIF B-62718549.
4- Solvia es troba inscrita al Registre Mercantil de la província d'Alacant al tom 2985, foli 55, full núm. A95157.
5- Els usuaris d’aquest portal poden establir una comunicació directa i efectiva amb Solvia mitjançant:

Correu: av. Óscar Esplá, núm. 37,
Tel: (+34) 902.345.034
E-mail: sacsolvia@solvia.es

Condiciones de Uso

Condicions generals d´ús de lectura obligada

1- Informació general

Aquestes condicions generals regulen l’ús del lloc web de Solvia Servicios Inmobiliarios, Solvia, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça principal, www.solvia.es, així com a través de les adreces URL www.solviarealestate.com i de totes aquelles que permetin accedir directament a algunes seccions o pàgines web pertanyents al lloc web. Aquest lloc web és titularitat de l’entitat Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. –a partir d’ara, Solvia. Les dades relatives a aquesta entitat poden ser consultades en l’arxiu d’informació general accessible des de la pàgina principal d’aquest portal.

2- Acceptació de les condicions

Els usuaris han de llegir les condicions generals d'ús d'aquest lloc web, que tenen naturalesa contractual.

L'ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació d’aquestes condicions generals i de les que, en qualsevol moment, pugui establir Solvia. Per tant, és responsabilitat de qualsevol visitant o usuari llegir atentament les condicions generals d'ús vigents cadascuna de les vegades en què accedeixi a aquest lloc web.

3- Objecte

A través d’aquest lloc web es facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició per Solvia o per tercers.

El lloc té com a objecte prestar serveis d'informació comercial, així com activitat comercial, fins i tot mitjançant reserva per via electrònica, sobre productes o serveis inclosos al web de Solvia i qualsevol altre vinculat a aquest.

Tots els productes i serveis continguts són prestats d'acord amb la normativa vigent.

4- Condicions d´accés al lloc web i ús

4.1 Gratuïtat de l´accés

La utilització del lloc web de Solvia té un caràcter gratuït. L’existència en aquest lloc web, si escau, de serveis l’ús dels quals estigui condicionat al pagament d'un preu serà oportuna i degudament advertida a l'usuari.

4.2 Registre de l´usuari

Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris. No obstant això, i amb caràcter excepcional, determinats serveis poden estar supeditats al registre de l'usuari en les bases de dades de Solvia. Solvia donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i els termes indicats a la secció de política de protecció de dades de caràcter personal. Els usuaris autoritzen el tractament per part de les empreses pertanyents al grup, d'acord amb les finalitats esmentades. En aquests casos, l 'usuari es compromet a usar les seves claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) d'acord amb les restriccions següents:

 • La contrasenya, elegida per l'usuari, no pot ser contrària a la moral i els bons costums generalment acceptats, ni pot lesionar els drets a l'honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial o intel•lectual de tercers.
 • Les claus d'accés són per a ús exclusiu de l'usuari titular d’aquestes i la seva custòdia i correcta utilització són responsabilitat exclusiva seva. Solvia no és responsable de cap perjudici en què l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzin la seva contrasenya, amb consentiment o coneixement de l'usuari o sense.
 • Solvia es compromet a complir l'obligació de secret respecte a la contrasenya utilitzada per l'usuari.
4.3 Veracitat de les informacions de l´usuari

L'usuari garanteix la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniqui en virtut de la formalització de les sol•licituds i els formularis de subscripció que, si escau, siguin necessàries per accedir a determinats serveis.

En aquest sentit, és obligació de l'usuari mantenir actualitzades informacions de manera tal que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades, així com els perjudicis que aquesta informació pugui causar, serà responsabilitat de l'usuari.

4.4 Obligació d´ús correcte de serveis i continguts

4.4.1 L'usuari assumeix l'obligació d'efectuar un ús correcte dels serveis i continguts que integren aquest lloc web d'acord amb les condicions generals vigents, les lleis i la moral i els bons costums generalment acceptats, així com l'ordre públic.

4.4.2 Llevat d’autorització prèvia i expressa de Solvia, els usuaris únicament poden utilitzar els seus continguts i serveis per a un ús propi i personal i, per tant, s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, en suposi una explotació comercial.

4.4.3 En tot cas, els usuaris han d’utilitzar els continguts i serveis facilitats per Solvia d'acord amb la legislació vigent i han d’assumir les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il•lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d'aquest lloc web a Solvia o a altres usuaris.

4.4.4 Els menors d'edat no emancipats poden fer ús dels serveis oferts per aquest lloc web només amb el permís previ dels seus pares o representants legals, que es presumirà llevat de notificació en contrari.

4.4.5 En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través d'aquest lloc web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

 • De qualsevol forma contravinguin drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic o hi atemptin.
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l'ordre públic.
 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyent a tercers, llevat d’autorització prèvia i suficient del seu legítim titular.
 • Lesionin o puguin lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal i a la imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o la confidencialitat de les comunicacions.
 • Constitueixin publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial.
 • Continguin virus, cavalls de Troia o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.
4.5 Restriccions d´accés

Solvia es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús vigents, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

5- Propietat industrial i intel·lectual

5.1 Propietat industrial

L'ús dels signes distintius (gràfics i denominatius) que surten en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica denominativa Solvia, ha estat autoritzat per a la seva utilització per part de Solvia o són propietat exclusiva d’aquesta. Per tant, queda prohibida la seva utilització en el trànsit econòmic per part de tercers que no tinguin l’autorització deguda.

L'eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la indicada al paràgraf precedent s'efectua amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d'exclusiva.

5.2 Noms de domini

En el mateix sentit que allò referit a l'apartat precedent, el nom de domini www.solvia.es i tots aquells que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc són de titularitat d'empreses del grup. La seva utilització indeguda en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguida pels mitjans previstos a la llei.

5.3 Drets d´autor

5.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual.

5.3.2 D'acord amb el que s'exposa, corresponen a Solvia els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial, sobre els elements indicats al paràgraf precedent; i tot això sens perjudici dels drets morals que sobre l'autoria corresponguin als seus autors.

5.3.3 Queden exceptuats d'aquesta protecció els arxius o programes d'ordinador que no siguin titularitat de Solvia i d'accés gratuït (freeware) que, si escau, l'usuari pugui trobar i descarregar des de diverses pàgines d'aquest lloc amb la finalitat de possibilitar l'accés a aquestes i als serveis oferts. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

5.4 Ús personal

L'usuari queda expressament autoritzat per Solvia a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic les creacions intel•lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, sempre que això s'efectuï per a fins personals i privats de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts esmentats abans. Aquesta facultat d'ús personal s'entén reconeguda sempre que es respectin intactes les advertències als drets d'autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no implica cap concessió de llicència a l'usuari.

Així mateix, l'usuari queda expressament autoritzat a descarregar des d'aquest lloc web els programes d'ordinador titularitat de Solvia, sempre que això s'efectuï amb la finalitat de possibilitar l'accés als serveis oferts en aquest lloc web i per a fins privats i personals de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts, ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel•lectuals o continguts d'aquest lloc requereix l'autorització expressa i per escrit de Solvia.

5.5 Reserva d´accions

L'ús dels continguts o serveis d'aquest lloc web no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel•lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret.

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar; en tot cas, es reserva a Solvia l'exercici de tots els mitjans i les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel•lectual i industrial.

6- Enllaços

6.1 Enllaços a pàgines web independents d’aquest lloc web

6.1.1 Al lloc web de Solvia l'usuari pot trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d'aquesta. La seva única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb els serveis oferts o de caràcter general. La seva inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel•lectual i industrial que, si escau, puguin correspondre als seus autors i titulars legítims.

6.1.2 Solvia no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que s’hi portin a terme, ni de l'ús que d'aquells es realitzi, ni de la seva disponibilitat tècnica.

No obstant això, Solvia es compromet a fer el possible per evitar l'existència al seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il•legal, que promoguin activitats il•lícites racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En el cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il•lícita, Solvia es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar aquest enllaç.

6.2 Condicions d´enllaç a aquest lloc web

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del lloc web de Solvia s’han de sotmetre a les condicions següents:

 • Qualsevol enllaç al web propietat de Solvia s'efectuarà a la seva pàgina principal i només podrà ser format per la denominació “Solvia CAM International Homes, S.L.U”, “Solvia”, “Oportunitats CAM” o per la marca gràfica denominativa “Solvia INMOBILIARIA DE CAM”, “Solvia” o “Solvia Sabadell Inmobiliaria”. Queda prohibida la utilització de qualsevol altra marca, logotip, eslògan i altres signes distintius pertanyents a Solvia.
 • No s'establiran frames ni deep-links ni enllaços d'imatges amb les pàgines del lloc de Solvia sense l’autorització prèvia expressa de Solvia.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del web de Solvia ni sobre els seus serveis o continguts.
 • L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre Solvia i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Solvia dels serveis i continguts oferts al portal esmentat.
 • L'establiment d'enllaços sense respectar les condicions esmentades pot suposar una violació dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial titularitat de Solvia, protegits en els termes assenyalats al paràgraf 5 d'aquestes condicions generals.

7- Fòrums de debat i butlletins

Solvia no es fa responsable de les manifestacions o opinions que es puguin expressar als diferents fòrums permanents, als butlletins o als xats o tertúlies ocasionals que, si escau, tinguin lloc al si d'aquest lloc web, però procurarà en tot moment la correcta utilització d'aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució espanyola. En tot cas es reserva el dret a denegar o eliminar les intervencions de continguts il•lícits o que consideri inconvenients sense necessitat de justificació o cap explicació, en el moment en què en tingui coneixement efectiu.

Els usuaris d'aquests serveis han d’evitar qualsevol mena de manifestació falsa, abusiva, obscena, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent, i han de mostrar un tracte respectuós amb terceres persones, intervinents o no en els fòrums o tertúlies.

8- Galetes

Solvia posa en coneixement dels usuaris que el seu portal www.solvia.es té galetes instal·lades únicament i exclusivament a efectes estadístics o funcionals. Pot consultar la nostra política de galetes aquí

9- Exempció de responsabilitat

9.1 Pels continguts:

9.1.1 Informacions. Les informacions, tant pròpies com de tercers, que surten en aquest lloc web es proporcionen “com estan”, sense garanties de cap mena quant a la seva exactitud i actualització. Per tant, Solvia no es fa responsable dels possibles perjudicis que la seva utilització pugui causar.
Solvia es compromet a fer el possible per evitar l'existència al seu lloc de continguts il•lícits i, en el cas que tingui coneixement efectiu d'aquests continguts, a eliminar-los o impedir-ne l'accés. No obstant això, no es garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d'informació proporcionada per tercers proveïdors, col•laboradors o usuaris.

9.1.2 Errors. En relació amb el que s’esmenta al paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir incoherències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals Solvia no se’n fa responsable. En qualsevol cas, el titular d'aquest lloc web demana disculpes per aquests errors, es compromet a solucionar, al més aviat possible, les irregularitats esmentades i agraeix qualsevol comentari, rectificació o suggeriment sobre això que l'usuari pot remetre a web@solvia.es.

9.1.3 Menors d'edat. Solvia no es fa responsable dels possibles prejudicis que la utilització dels serveis per part de menors d'edat pugui causar. Els pares i representants legals seran considerats responsables per tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

9.2 Pel funcionament del lloc:

9.2.1 Privadesa. Solvia no garanteix privadesa absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no s’ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement d’aquesta i de les circumstàncies en què es realitza.

9.2.2 Virus. Solvia no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l’absència dels quals no queda garantida.

9.2.3 Disfuncions tècniques. Solvia queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui origen en una circumstància accidental, força major, tasques necessàries de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a ella.

10- Termini i modificació

Si bé, en principi, la durada d'aquest lloc és indeterminada, Solvia es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís als seus usuaris.

Així mateix, la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per Solvia sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

11- Llei i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions generals d'ús es regeixen per les lleis espanyoles.

Qualsevol disputa en relació amb el lloc web de Solvia se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, i les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si en tenen i són diferents dels indicats.

12- Xarxes socials

Solvia utilitza eines ofertes per diverses xarxes socials que permeten gestionar les comunicacions amb els usuaris i oferir els seus serveis de manera personalitzada per aquests canals.

Política de dades personals

En compliment del que estableix la legislació aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal, Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U (d'ara endavant, Solvia) fa avinent als usuaris d'aquest lloc web el següent:

Informació bàsica

RESPONSABLE: Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.
Domicili social a Alacant (03007), Avinguda Òscar Esplà, 37, Espanya.

Informació addicional

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Dades de contacte del delegat de Protecció de dades. Domicili: Alicante (03007), Avenida Óscar Esplá nº 37 España. Adreça de correu electrònic: SolviaDPO@solvia.es

FINALITATS TRACTAMENT

1. Gestió i desenvolupament del contracte/operativa
 • Descripció: desenvolupament, control i manteniment de la relació contractual i realització i gestió de les operacions que se'n derivin.
 • Legitimació: execució del contracte/operació. Acord de comercialització d'immoble (mandat) / Sol·licitud cerca d'immoble, etc., pel qual es regulen les relacions individuals amb l'interessat i que serveix de base jurídica per poder formalitzar i mantenir productes i serveis amb SOLVIA.
 • Dades obligatòries: sense aquestes no és possible contractar.
2. Prevenció de blanqueig de capitals
 • Descripció: L’interessat ha estat informat que la legislació vigent sobre prevenció de blanqueig de capitals obliga SOLVIA a obtenir dels seus clients la informació oportuna per justificar l’origen dels fons i fer-ne una comprovació quan l’execució del contracte de què es tracti així ho requereixi.
 • Legitimació: compliment d'una obligació legal. Prevista a la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i la seva legislació de desenvolupament.
 • Dades obligatòries: sense aquestes no es podran formalitzar les relacions contractuals que requereixin l'accés a aquestes dades personals.
3. Cessió de dades per a la prevenció del frau
 • Descripció: Cessió de dades per a la prevenció del frau entre SOLVIA i les societats del Grup Intrum, filials i participades, o terceres entitats amb què Solvia o empreses del Grup signin un acord de col·laboració.
 • Legitimació: interès legítim
 • Dades obligatòries: són necessàries perquè SOLVIA pugui mitigar la pèrdua derivada del frau i per prevenir-lo.
4. Videovigilància.
 • Descripció: s'informa que les oficines, sucursals, edificis i centres corporatius de SOLVIA estan equipats amb sistemes de càmeres de vigilància. Els sistemes de càmeres de vigilància s'instal·len per tal de controlar l'entrada i sortida en les diferents oficines, així com amb fins de seguretat de SOLVIA. SOLVIA no pot utilitzar càmeres de vigilància d'una forma incompatible amb la finalitat expressament descrita i es compromet a guardar les imatges recollides de bona fe i d'acord amb la finalitat descrita.
 • Legitimació: interès legítim. SOLVIA pot instal·lar, per a la seva seguretat, la dels seus empleats i la de tercers interessats, sistemes de videovigilància als seus establiments o oficines on quedin enregistrades les imatges dels interessats, amb les finalitats de seguretat i accés a aquestes.
 • Dades obligatòries: per a l'accés als locals, oficines o edificis de SOLVIA; en cas contrari no serà possible accedir-hi.
5. Tractament de dades biomètriques
 • Descripció: s'informa que SOLVIA pot habilitar dispositius o tauletes de digitalització d'escriptura i signatura i altres lectors biomètrics (de característiques físiques, fisiològiques o conductuals) com escàners de retina, veu, imatges facials i d'empremtes digitals o dades dactiloscòpiques, entre d’altres, disponibles a través de les seves oficines, gestors mòbils o centres, per a la subscripció per part de l'interessat de sol·licituds, instruccions, contractes, declaracions o documents de qualsevol tipus. Tot això requereix el tractament i la conservació de les dades biomètriques de l'interessat obtingudes mitjançant la digitalització de la signatura i el registre d'aquestes dades per tal de poder acreditar la identitat del signant i l'autenticitat de la documentació.
 • Legitimació: consentiment de l'interessat
 • Dades obligatòries: en cas que l'interessat subscrigui els documents biomètricament, són necessàries per a la gestió i acreditació del consentiment atorgat biomètricament en el context del desenvolupament o execució del contracte/operació. Si el procés disponible per formalitzar i executar el contracte és exclusivament amb tractament de dades biomètriques, sense el consentiment de l'interessat no es podrà contractar aquest producte o servei.
6. Tractaments amb fins comercials. (SUBJECTE A CANVIS)
 • Descripció: perquè SOLVIA pugui oferir als interessats i remetre’ls per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, comunicacions amb ofertes i propostes comercials relatives a productes o serveis que comercialitza SOLVIA o pertanyents a terceres entitats amb què SOLVIA o empreses del Grup Intrum signin un acord de col·laboració, així com per a finalitats de màrqueting i per facilitar l’accés a avantatges promocionals, durant la relació contractual i una vegada finalitzada, cal el consentiment de l’interessat.
 • Legitimació: consentiment de l'interessat, excepte per a supòsits concrets en què hi hagi interès legítim. Es basa en el consentiment de l'interessat que pot ser revocat en qualsevol moment, sense perjudici que SOLVIA pugui tractar i comunicar les dades personals sense necessitat d'obtenir prèviament consentiment en els supòsits emparats en un interès legítim per part de SOLVIA.
 • Dades voluntàries: en cas que no se n'atorgui el consentiment, no impedeix el manteniment de la relació contractual o realització de la respectiva operativa en el marc de formalització de la qual se sol·licita. Sens perjudici d'això, hi haurà supòsits concrets on el supòsit legitimador sigui l'interès legítim, i en els supòsits previstos legalment per l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
7. Cessió a entitats del Grup Intrum, a terceres entitats propietàries dels immobles i les seves gestores integrals, així com a empreses amb què Solvia subscrigui un acord de col·laboració comercial:
 • Descripció: La cessió de les dades personals dels interessats amb les finalitats i en els mateixos termes expressats a l’apartat 7 anterior, a entitats del Grup Intrum, a terceres entitats propietàries dels immobles i les seves gestores integrals, així com a empreses amb què Solvia subscrigui un acord de col·laboració comercial, sempre que l’interessat doni el seu consentiment a la comunicació de les dades. L’enviament d’informació relativa a contractes i operacions, així com de propostes i ofertes comercials es pot fer de forma agrupada.
 • Legitimació: consentiment de l'interessat. El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
 • Dades voluntàries: El fet de no atorgar el consentiment no impedeix que es mantingui la relació contractual o que es faci la respectiva operativa en el marc de formalització del qual se sol·licita.
8. Enregistrament de trucades no clients
 • Legitimació: consentiment de l'interessat
 • Per tal de poder supervisar les diferents trucades que es poden rebre de persones no clients i portar un control de qualitat de les trucades i la informació relativa als productes i serveis que se'ls proporciona, així com de seguretat d'aquestes, SOLVIA pot enregistrar les trucades telefòniques.
 • En qualsevol cas, l'interessat no client estarà informat de l'enregistrament de la trucada i podrà no consentir i finalitzar la trucada.
9. Enregistrament de trucades clients
 • Legitimació: interès legítim
 • Per tal de poder supervisar les diferents trucades que es poden rebre dels clients i portar un control de qualitat de les trucades per millorar l'atenció als seus clients i la informació relativa als productes i serveis que se'ls proporciona, així com de seguretat d'aquestes, SOLVIA, partint del seu interès legítim, pot enregistrar les trucades telefòniques. En qualsevol cas, l'interessat que no vulgui utilitzar la via telefònica o no vulgui que es produeixi l'enregistrament podrà fer la gestió o consulta pertinent a qualsevol oficina de SOLVIA.
10. Tractament de dades anonimitzades i seudonimitzades
 • Legitimació: interès legítim
 • En alguns casos en què SOLVIA necessiti fer determinades anàlisis, procedirà a l'anonimització completa de dades personals de l'interessat de manera que sigui impossible la vinculació de la informació d'una manera directa o indirecta amb una persona. En aquest supòsit, es tractarà de dades agregades en què, en cap cas, no es pot tornar a associar la informació amb l'afectat, és a dir, és un procés d'anonimització irreversible.
 • Així mateix, per tal de maximitzar les mesures de seguretat tècniques, SOLVIA durà a terme processos de seudonimització.
11. Verificació o ampliació de dades
 • Legitimació: interès legítim
 • SOLVIA pot actualitzar les dades de l'interessat, bé a través de dades personals que ell mateix faciliti, o bé amb dades que siguin manifestament públiques, com ara les derivades de perfils oberts de xarxes socials o bé per l'accés a alguna font que es trobi emparada per una habilitació legal (registres públics o sistemes d'informació creditícia). Amb la intenció de poder complir el principi d'exactitud de les dades, partint del seu propi interès legítim, procedirà a la verificació o ampliació constant de les dades de l'interessat.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Dades personals que l'interessat ens faciliti en cada moment, així com les derivades de les operacions que aquest faci amb SOLVIA, de les quals tingui coneixement amb motiu de sol·licituds, tractes preliminars, propostes dels referits productes i serveis o derivades de qualsevol relació que mantingui amb SOLVIA, o les dades procedents de terceres entitats a les quals hagi autoritzat accedir a SOLVIA, o les que es puguin obtenir a través d'altres fonts d'informació d'accés o caràcter públic, xarxes socials, dades de navegació mitjançant galetes, o fins i tot les obtingudes mitjançant la utilització de tècniques automàtiques basades en les dades actuals, històriques i estadístiques com ara residència, capacitat patrimonial o renda, i dades de consum. Així mateix, de vegades com a conseqüència del producte que vulguin contractar, els intervinents poden comunicar dades de tercers. L'interessat està obligat a informar i, si escau, a obtenir el consentiment d'aquests tercers per a la comunicació de les dades a SOLVIA per a les finalitats que siguin necessàries com a conseqüència de la contractació del producte concret.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

SOLVIA conservarà les dades de l'interessat durant la vigència de la relació contractual, i una vegada acabada aquesta, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar del producte/operació contractada per l'interessat. A efectes merament enunciatius, els articles 1962 - 1972 del Codi civil recullen terminis per a la prescripció de les accions que poden anar fins als trenta anys, depenent del tipus d'acció a exercitar. Així mateix, la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme exigeixen l'obligació de conservar la documentació de l'interessat durant un període mínim de deu anys.

DESTINATARIS DE LES DADES

Autoritats o organismes oficials d'altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.

Jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat de l’Estat, en cas que Solvia pugui ser requerit per comunicar dades personals.

Terceres entitats, només en els casos que l’Interessat hagués consentit aquesta cessió de dades o es basi en l’interès legítim.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Podem transferir les dades a un altre país. En cas de fer-ho, ens assegurarem que hi hagi les salvaguardes adequades per complir amb el Reglament general de protecció de dades de la UE i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

Així mateix, i per eficiència del servei, podem recórrer a proveïdors de serveis de tercers per a l’emmagatzematge o que poden accedir a les dades que estiguin ubicats en territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent-hi, entre d’altres, els Estats Units. No obstant això, informem que mai no transferirem les dades personals fora de l’EEE sense les garanties adequades mitjançant les quals es garanteixi la seguretat i protecció de les dades d’acord amb les normatives europees d’aplicació. Per tant, ens assegurarem que els destinataris hagin signat les clàusules tipus de la Comissió per justificar la transferència o que el país garanteixi una protecció adequada en virtut de la legislació de protecció de dades. Si vol obtenir una còpia d’aquest contracte, utilitzi els detalls de contacte a continuació per comunicar-se amb nosaltres.

CONSENTIMENT

Com obté Solvia el consentiment de l'interessat? A través dels documents d'alta i actualització en els sistemes de SOLVIA, l'interessat podrà consentir cadascun dels tractaments detallats en aquest Annex informatiu que estiguin subjectes al consentiment. L'interessat podrà optar per consentir-los un a un o bé tots alhora. De totes maneres, tots els tractaments es troben clarament diferenciats. Així mateix, hi haurà ocasions en què el consentiment de l'interessat es faci en el moment en què es produeixi l'ordre o la contractació del producte o servei concret ofert per SOLVIA.

DRETS DE L'INTERESSAT

Vostè podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les dades personals, així com exercitar els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades adreçant-se per escrit a la unitat Cumplimient Normatiu Solvia, a la adreça Carrer Ebanisteria 26, Alacant (03008) Espanya, o a l'adreça de correu electrònic ProtecciondeDatos@solvia.es, o a través de qualsevol de les seves oficines o del sistema a distància que en cada moment tingui establert SOLVIA. En concret, podrà exercitar el seu dret d'oposició en qualsevol moment sobre tots aquells tractaments la legitimació dels quals es basi en l'interès legítim de SOLVIA. Finalment, en cas que l'interessat ho consideri necessari, pot adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, per tal de salvaguardar els seus drets.